ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

CALL NOW: +30 22830 22323

Νέα & Ανακοινώσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΑΓΡ. ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
31ης Δεκεμβρίου 2020  –  9η  χρήση (01/01/2020 – 31/12/2020)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΑΣ :  1213001
  Σημείωση ΧΡΗΣΗ 2020 ΧΡΗΣΗ 2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 3
Ακίνητα 697.993,99 € 732.771,76 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός 58.515,99 € 68.973,82 €
Λοιπός εξοπλισμός 16.999,28 € 18.850,37 €
Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 € 0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 € 0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0,00 € 0,00 €
Σύνολο ενσωμάτων παγίων 773.509,26 € 820.595,95 €
Άυλα πάγια στοιχεία 0,00 € 0,00 €
Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 € 0,00 €
Υπεραξία 0,00 € 0,00 €
Λοιπά άυλα 3.250,00 € 3.750,00 €
Σύνολο άυλων παγίων 3.250,00 € 3.750,00 €
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 0,00 € 0,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις 0,00 € 0,00 €
Χρεωστικοί τίτλοι 0,00 € 0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 € 0,00 €
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 0,00 € 0,00 €
Λοιπά 1.323,91 € 2.219,93 €
Σύνολο 1.323,91 € 2.219,93 €
Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 € 0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 778.083,17 € 826.565,88 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 4.Β 89.309,21 € 104.094,28 €
Εμπορεύματα 4.Α 67.195,16 € 72.399,72 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 16.928,36 € 19.836,43 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 € 0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα 2.840,07 € 5.901,46 €
Λοιπά αποθέματα 2.713,52 € 3.148,49 €
Σύνολο 178.986,32 € 205.380,38 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 5.Α 333.221,46 € 445.263,95 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 5.Β 17.456,15 € 18.577,04 €
Λοιπές απαιτήσεις 5.Γ 35.920,76 € 36.627,67 €
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 € 0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα 533,00 € 1.855,78 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.Δ 8.757,01 € 5.964,82 €
Σύνολο 395.888,38 € 508.289,26 €
Σύνολο κυκλοφορούντων 574.874,70 € 713.669,64 €
Σύνολο ενεργητικού 1.352.957,87 € 1.540.235,52 €
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 6.Α 175.354,30 € 175.354,30 €
Υπέρ το άρτιο 0,00 € 0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 € 0,00 €
Ίδιοι τίτλοι 0,00 € 0,00 €
Σύνολο 175.354,30 € 175.354,30 €
Διαφορές εύλογης αξίας 0,00 € 0,00 €
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 0,00 € 0,00 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 0,00 € 0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 0,00 € 0,00 €
Σύνολο 0,00 € 0,00 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 6.Β 317.559,83 € 317.559,83 €
Αφορολόγητα αποθεματικά 6.Β 247.038,25 € 247.038,25 €
Αποτελέσματα εις νέο -164.272,10 € -110.361,69 €
Σύνολο 400.325,98 € 454.236,39 €
Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 € 0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης 575.680,28 € 629.590,69 €
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 0,00 € 0,00 €
Λοιπές προβλέψεις 7 0,00 € 0,00 €
Σύνολο 0,00 € 0,00 €
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 9 4.093,00 € 9.293,00 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 € 0,00 €
Κρατικές επιχορηγήσεις 8 108.533,29 € 118.765,66 €
Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 € 0,00 €
Σύνολο 112.626,29 € 128.058,66 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 9 395.429,17 € 395.000,00 €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0,00 € 0,00 €
Εμπορικές υποχρεώσεις 10.Α 170.983,39 € 238.872,44 €
Φόρος εισοδήματος 0,00 € 0,00 €
Λοιποί φόροι και τέλη 4.469,95 € 6.599,21 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 23.797,67 € 13.837,88 €
Λοιπές υποχρεώσεις 10.Β 59.746,86 € 117.149,90 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 10.224,26 € 11.126,74 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 € 0,00 €
Σύνολο 10.Γ 664.651,30 € 782.586,17 €
Σύνολο υποχρεώσεων 777.277,59 € 910.644,83 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.352.957,87 € 1.540.235,52 €
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                  Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
                          ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                        ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΙΩΣΗΦ                                                 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
                               ΑΔΤ: ΑΗ442440                                                                  ΑΔΤ: ΑΒ636629                                                         Αρ.Αδείας: 00008902 Α’ Τάξεως
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
31ης Δεκεμβρίου 2020  –  9η  χρήση (01/01/2020 – 31/12/2020)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΑΣ :  1213001
  Σημείωση ΧΡΗΣΗ 2020   ΧΡΗΣΗ 2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 14 1.201.276,94 € 1.382.194,65 €
Κόστος πωλήσεων 1.010.488,97 € 1.105.240,64 €
Μικτό αποτέλεσμα 190.787,97 € 276.954,01 €
Λοιπά συνήθη έσοδα 62.622,36 € 62.784,72 €
253.410,33 € 339.738,73 €
Έξοδα διοίκησης 174.163,29 € 166.846,00 €
Έξοδα διάθεσης 114.391,36 € 133.766,28 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές 2.230,14 € 25.782,94 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 € 0,00 €
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 € 0,00 €
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 € 0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 € 0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 0,00 € 0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη 9.669,54 € 11.362,94 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -27.704,92 € 24.706,45 €
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,44 € 0,24 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 26.205,93 € 25.173,41 €
Αποτέλεσμα προ φόρων -53.910,41 € -466,72 €
Φόροι εισοδήματος 0,00 € 0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 11 -53.910,41 € -466,72 €
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                  Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
                          ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                        ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΙΩΣΗΦ                                                 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
                               ΑΔΤ: ΑΗ442440                                                                  ΑΔΤ: ΑΒ636629                                                         Αρ.Αδείας: 00008902 Α’ Τάξεως