ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

CALL NOW: +30 22830 22323

Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΑΓΡ. ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΤΗΝΟΥ : 10-10-21

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                          

Αρ. Πρωτ.:97                             Τήνος   22 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

 

Σύμφωνα  με το άρθρο 20 παρ.1 του Καταστατικού του Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 8/1-9-2021 θέμα 1ο Πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, καλούμε τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου Κυκλάδων να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου, στην Ξυνάρα, στις 10 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 με τα παρακάτω θέματα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

 

  Θέμα 1ο: Υποβολή: α) Έκθεσης Πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2020, β) Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & Προσαρτήματος διαχειριστικής χρήσης 2020, γ) έκθεσης ελεγκτών διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου χρήσης 2020 και δ) ετήσιας έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου χρήσης 2020.
 Θέμα 2ο: Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020.
 Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 2020.
 Θέμα 4ο: Υποβολή προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021.
 Θέμα 5ο:

 

Θέμα 6ο:

 

Θέμα 7ο:

Ορισμός ελεγκτών για τον διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο χρήσεως 2021.

Τροποποίηση Καταστατικού Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων και εναρμόνιση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4673/2020.

Διεξαγωγή αρχαιρεσιών στον Α.Σ. Τήνου  Κυκλάδων για την εκλογή:

α) Πέντε (5) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Τριών (3) μελών για το Εποπτικό Συμβούλιο

 Θέμα 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις

 

Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα προς συζήτηση.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

 

ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ